Primærprosessen
1. Formål
sikre kvalitet og etikk
2. Omfang
alle deltakere
3. Ansvarsforhold
Daglig leder
4. Beskrivelse
Primærprosessen/kjernevirksomheten i bedriften
 
5. Inntaksrutiner.
Når NAV ringer for å søke en person inn i bedriften, avtales det en trekantsamtale. NAV sender i forkant av møte et innsøkings-skjema. Møtet er et rent informasjonsmøte der bedriften forteller om de muligheter som finnes. Deltaker informerer om seg selv. NAV kan avklare deltakers krav og spørsmål. I etterkant av møte diskuteres det i bedriftens ledelse om oppstartdato. Bedriften eller NAV gir beskjed til deltaker om oppstartstidspunkt og møtested.
 
Når vedkommende kommer 1. dag bruker den veilederen som har ansvar for avdelingen å møte vedkommende på arbeidsstedet. Deltaker får utdelt en velkomstsperm med arbeidsavtale, taushetserklæring, samtykkeerklæring og diverse andre viktige dokumenter. Dokumentene blir gjennomgått og underskrevet på et senere tidspunkt. Nødvendig arbeidstøy / verneutstyr utdeles.
 
Nye deltakere blir informert om hvem som er bedriftens tillitsvalgt, HMS ansvarlig og verneombud.

6. Informasjon til deltaker om bedriften.

 velkomstpermen informerer bedriften om tiltak og virksomhet, visjon etc. Personalmøter og allmannamøter blir brukt jevnlig i plenum til å informere om aktuelle hendelser, sosiale aktiviteter, økonomi og drift av bedriften.

 Når ledelsen finner det nødvendig lages det enkle skriv som deles ut til deltakerne i bedriften, og henges opp på oppslagstavlen.

 Hjemmesiden er jevnlig oppdatert og deltaker kan innhente info derfra. Dette er eksempelvis info om tiltakene i bedriften.

 Referat fra alle møter hvor deltakerne er involvert inneholder hvem som deltar på møtet. 

7. Opplæring.
Deltaker får den nødvendige opplæring på maskiner og tjenester.
8. Samtaler. 
Alle deltakerne har sin egen kvalifiseringsplan, som evalueres og evt endres ved behov. Den er også et grunnlag for rapportskriving til NAV.
Veileder og deltager har medarbeidersamtaler i forkant av rapportskriving til NAV ut fra kravene i kravspesifikasjonen. Dvs hver 6 mnd i VTA og hver 3 mnd i APS. Dokumentet blir gjort kjent for deltager i god tid før møtet. Dokumentet underskrives av veileder og deltaker. Andre samtaler med deltakere blir loggført samtalelogg.
 Daglige samtaler om de praktiske arbeidsoppgavene gjøres uten dokumentasjon.
 
9. Rapportskriving.
Rapporter skrives tilpasset NAVs kravspesifikasjon ang våre tiltak. Rapporter skrives av veileder som har ansvaret for vedkommende, alltid i samarbeid med han/henne. Rapportene skal underskrives av deltaker og veileder. 
 
10. Deltakermøter.
Bedriften har nødvendige deltakermøter med NAV ut fra kravspesifikasjonene i våre tiltak. Deltaker har muligheter til å delta om vedkommende selv ønsker det. Deltakerne skal alltid ha fått informasjon om at deres sak skal tas opp med NAV. Vedtak i deltakermøte skal brukerne få utskrift av i etterkant av møtet. Kopi av vedtak fra deltagermøte sendes NAV samt kopi deltakermappe.
 
11. Klager
Deltaker har muligheter for å klage på bedriftens håndtering av den enkelte deltaker.  Bedriften tar dette på alvor og forsøker å løse klagesaken på riktig nivå og på en rettferdig måte. Klagen skal være skriftlig og om nødvendig få hjelp av tillitsmannsapparatet. Klagene registreres i egen perm.
12.  Avslutning av tiltak
Overganger til andre tiltak/opphør av tiltak drøftes drøftes i RU dette gjelder i begge tilfeller. tidsramme fastsettes. Hvis det gjelder overgang mellom ulike tiltak internt i bedriften vil det bli diskutert blant aktuelle veiledere.

13. Behov for nye plasser
Behov for nye plasser i tiltakene formidles enten gjennom RU eller i forbindelse med revisjon av Avtale mellom NAV og Midtre Gauldal ASVO.
Comments