Etikk

Etiske retningslinjer

 

Vi skal respektere verdigheten til deltakere, deres familie og omsorgs personer  beskytte mot unødig risiko samt spesifisere krav til kompetanse og fremme sosial rettferdighet.

Disse etiske retningslinjene er basert på en erkjennelse av at samfunnsansvarlig forretningsdrift gir tillit, god økonomi samt et godt ytre miljø og arbeidsmiljø.

 

Tillit:

De ansatte er forpliktet til å opptre med høy moralsk og etisk standard.

Deltakerene skal skrive under/eventuelt fornye samtykkeerklæringa årlig.

Handlinger og beslutninger skal være basert på åpenhet og helhetstenking.

God, rask og redelig kommunikasjon internt og eksternt skal settes i høysetet.

Ingen i bedriften skal delta i behandling av saker hvor fremtredende personlige eller økonomiske særinteresser blir berørt. (habilitetsregel)

 

Arbeidsmiljø:

Vi bevarer taushet om alle personlige opplysninger vi måtte få kjennskap til gjennom vår arbeid i bedriften.  Vi kan dele opplysninger om enkeltpersoner med nærmeste leder eller kollegaer hvis det vurderes å være formåltjenelig for personen og saken.

Bedriften har samme holdninger til alle ansatte/deltagere uansett hudfarge, kjønn, religion, etnisk tilhørlighet og andre særpreg.  Vi aksepeterer ikke diskriminering eller mobbing.

Vi arbeider for et inkluderende arbeidsmiljø der likeverd og gjensidig respekt preger vår adferd.  Alle har rett til å fremsette klage, og bedriften vil søke å løse klagesaken på riktig nivå og på en rettferdig måte.

 

Økonomi: 

Alle økonomiske transaksjoner skal tåle dagens lys.  Vi aksepterer ikke urettmessige tiltak for å hindre konkurranse, bestikkelser eller forsøk på korrupsjon.

Vi vil avstå fra å gi eller ta imot gaver eller andre goder dersom dette kan påvirke vår eller våre forbindelser sin intrigritet og uavhenighet.

Kundearrangementer skal alltid ha et forretningsmessig formål.  De skal være nøkterne av verdi og omfang.  Dette gjelder også for deltagelse ved tilsvarende arrangement hos andre.

 

Miljø og omgivelser:

Vi unngår bruk av matrialer og metoder med miljømessig risiko, der det er andre alternativer tilgjengelig.

Vi kildesorterer avfall og bidrar til resirkulering der det er mulig.

Vi ønsker å samarbeide med virksomheter som tar godt vare på miljø og mennesker.

Comments